[Лубенський ДНЗ №5 "Зірочка" ]
  1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
   1. обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
   2. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
   3. брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
   4. відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
   5. захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах у суді.
  2. Батьки або особи, що їх замінюють, зобовязані:
   1. своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі до 20 числа кожного місяця у встановленому порядку.
   2. своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини та робити запис в зошиті тимчасової відсутності дитини;
   3. слідкувати за станом здоров'я дитини;
   4. довіряти забирати дітей  з дошкільного закладу рідним, які досягли 16-річного  віку у випадку неможливості особисто привести чи забрати дитину;
   5. інші права, що не суперечать законодавству України.
  3.  На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста /до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту/, а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7    Кількісний склад педагогічних працівників визначається штатним розписом

         дошкільного навчального закладу.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить:       

      Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників дошкільного навчального закладу встановлюються Кабінетом Міністрів України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

  1. . Трудові відносити регулюються законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими, актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  1. Педагогічні працівники мають право:
   1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
   2. брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
   3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
   4. проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
   5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
   6. на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
   7. об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
   8. на захист професійної честі та власної гідності;
   9. інші права, що не суперечать законодавству України.
  2. Педагогічні працівники зобов'язані:
   1. виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
   2. дотримуватися педагогічної етики норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
   3. забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
   4. брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
   5. виконувати законні накази та розпорядження керівництва;
   6. інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
  3. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного навчального закладу завідувачем.
  4. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.
  5. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безплатні медичні огляди два рази на рік при центральній міській лікарні.
  6. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

VIII .Управління дошкільним навчальним закладом.

 

  1. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач, який призначається й звільняється з посади управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.
  2. Завідувач дошкільного навчального закладу:
   1. відповідає за реалізацію положень дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
   2. здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;
   3. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
   4. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
   5. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;
   6. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
   7. розробляє та подає на затвердження управлінню освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради  штатний розклад;
   8. контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
   9. затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
   10. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
   11. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
   12. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
   13. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
   14. щороку звітує про навчальну-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, що їх замінюють.
  3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, що їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного навчального закладу.

Педагогічна рада закладу:

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 на рік.

        8.5.  Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу не менше 50%, батьків не менше 15%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

8.6. У період між загальним зборами діє рада дошкільного навчального закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного навчального закладу, батьки, засновники, спонсори та інші). Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7. У дошкільному закладі при потребі створюється піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Закладу.

        Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

         Основними завданнями піклувальної ради є:

 

 

 

 

ІХ. Матеріально-технічна база

 

 

X. Фінансова  та  основна діяльність

 

10.1.Фінансова та основна діяльність дошкільного навчального закладу  здійснюється на основі кошторису який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства.  Джерелами фінансування закладу є кошти:

10.2. Доходи дошкільного закладу, що утримується за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок ) на його утримання як неприбуткової організації і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування основної діяльності згідно із статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Як неприбуткова організація дошкільний навчальний заклад:

- не має права розподіляти отримані доходи ( прибутки ) або їх частину серед засновників ( учасників ), працівників ( крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску );

- доходи ( прибутки ) використовувати виключно для фінансування видатків на утримання навчального закладу, реалізації мети ( цілей, завдань ) та напрямів діяльності.

10.3. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання дошкільного закладу перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

 

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу

 

  1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.
  3. Зміст, форма та періодичність контролю, не повязаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником та уповноваженим  ним органом.  Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.
  4. Контроль за виконанням діяльності закладу по призначенню і зберіганню майна, закріпленого за установою на правах оперативного управління, та використанням бюджетних коштів здійснює контрольно-ревізійна служба, фінансові органи   згідно з чинним  законодавством  України. 

 

       ХІІ. Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального закладу

     

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом його реорганізації  (злиття, приєднання, поділу, перетворення ) або ліквідації.

В разі припинення юридичної особи ( в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення ) всі активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету

12.2.  Рішення про ліквідацію або реорганізацію дошкільного навчального закладу (створення, злиття, приєднання, перетворення)  приймається   його засновником , згідно діючого   законодавства.

12.3. Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального закладу допускається лише за рішенням сесії місцевої ради.

12.4. Засновник дошкільного навчального закладу не має прав безпідставно ліквідувати його, зменшувати площу   території, кількість груп тощо.

12.5. Ліквідація дошкільного навчального закладу проводиться за рішенням засновника  ліквідаційною комісією, призначеною засновником або за рішенням суду.

12.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику  або органу, який її призначив на затвердження.

12.7. У випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.