[Лубенський ДНЗ №5 "Зірочка" ]

                      Затверджено

                                                           рішенням Лубенської  міської ради

                                          від 22 вересня 2016 року

                           Міський голова

                                                             ________________ О.П. Грицаєнко

 


 

 

                                                                                             

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Лубенського дошкільного навчального

              закладу № 5 « Зірочка »   

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

                         Погоджено

                                    Управління освіти

                                          виконавчого комітету

                                               Лубенської міської ради

                                                                     Начальник _________ М.В. Костенко

 

 

 

 

 

 

Лубни  2016 р.

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Лубенський дошкільний навчальний заклад № 5 «Зірочка» (далі – дошкільний навчальний заклад) створений рішенням Лубенської міської ради та знаходиться у комунальній власності. Засновником дошкільного навчального закладу є територіальна громада міста Лубен в особі Лубенської міської ради Полтавської області.

1.2. Дошкільний навчальний заклад є закладом загального типу.

1.3. Юридична адреса дошкільного навчального закладу № 3  : 37500 Полтавська область, м. Лубни, вул.. Пушкіна, 31.

1.4. Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, рішеннями органів місцевого самоврядування, рішеннями виконавчого комітету Лубенської міської ради, іншими нормативно-правовими актами, цим статутом.

1.5. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах  Державного казначейства.

1.6. Дошкільний навчальний заклад є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку.

1.7. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреби громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.8. Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.11. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 

 

 

ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу

 

2.1. Заклад розрахований на 59 місць.

2.2. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками, передбачають перебування у них дітей однакового віку або з різницею у віці.

2.3. У дошкільному навчальному закладі  функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний навчальний заклад за запитом батьків може мати групи з повним режимом перебування, короткотривалого перебування, прогулянкові групи, консультативні групи, групи підготовки до школи, групи вихідного дня, чергові групи.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

2.6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документа для встановлення батьківської плати пільговим категоріям. Для  прийому дітей до групи компенсуючого типу додатково додається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, направлення управління освіти.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів) згідно заяв батьків.

2.8. Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

2.9. Адміністрація ДНЗ письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини з дошкільного навчального закладу не менш як за 10 календарних днів.

2.10. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування нових груп здійснюється з 1 вересня поточного року (лист МОНМС України № 1\9-552 від 21.07.2011).

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу

 

3.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом   -10 (12) годин .

       Вихідні дні субота, неділя, святкові, тощо (за винятком груп, які згідно запитів батьків працюють у вихідний день).

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу з 7.00 до 17.00

  - група № 1 , ясельна - з 7.00 до 17.00

  - група № 2, молодша – з 7.00 до 17.00

  - група № 3, середня – 3 7.00 до 17.00

  - група № 4 , старша - з  7.00 до 17.00

Чергова група (зведена) працює з 17.00 до 19.00 (відповідно до заяв батьків).

3.3. Діти дошкільного віку можуть відвідувати дошкільний навчальний заклад короткотривало (до 4-х годин) в групах, що функціонують за повним режимом перебування.

3.4. В залежності від потреб населення в дошкільному навчальному закладі можуть організовуватись групи короткотривалого перебування дітей для догляду та загального розвитку дітей віком від 2-х років 6 місяців до 6-ти років (лист МОН України від 17.08.2005 р. №1/9-431), групи короткотривалого перебування для підготовки дітей 5-ти річного віку до навчання у школі, прогулянкові групи, групи вихідного дня, групи з цілодобовим перебуванням дітей.

  

ІV. Організація навчально-виховного процесу

у дошкільному навчальному закладі

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

       З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з управлінням освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах.

4.6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: розвиток пізнавальних здібностей; художньо-естетичний розвиток (театралізована діяльність).

 4.7. Дошкільний навчальний заклад за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, може надавати  додаткові освітні послуги, передбачені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010р. №796 у межах граничного допустимого навантаження  дитини. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з ДНЗ. Платні послуги  не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми.

 

V. Організація харчування у дошкільному навчальному закладі

 

5.1. Дошкільний навчальний заклад самостійно визначає потребу в матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних засадах, забезпечує  збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів,  визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном України.

    Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними договорами з фізичними або юридичними особами з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм.

     Харчування дітей в дошкільних групах проводиться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227.   Для здійснення раціонального харчування дітей дошкільний заклад має право додатково проводити такі види діяльності: заготівлю і переробку продуктів харчування.

5.2. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3( 4)-разове харчування.

5.3. Відповідно  до  Закону України "Про дошкільну освіту" та Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки №667 від 21.11.2002року,  батьки або особи,  які їх  замінюють,  вносять плату за харчування дітей у комунальному дошкільному навчальному закладі в розмірах, визначених місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

    Розмір плати за поданням дошкільного навчального закладу встановлюють  місцеві  органи  виконавчої влади  один  раз  на рік  з  урахуванням  матеріального  стану  сім'ї  та режиму роботи закладу.  
   Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків,  у сім'ях яких троє і більше дітей.
     При зменшенні   на   50   відсотків   батьківської  плати  за харчування  дітей  у  дошкільних  навчальних  закладах  нарівні  з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки,  які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також  діти,  на яких оформлена опіка у зв'язку зі смертю батьків, позбавленням їх  батьківських  прав,  засудженням  до  позбавлення волі,  включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо. 

    Від  плати  за  харчування  дітей  звільняються батьки або особи,  які  їх  замінюють,  у  сім'ях,  в  яких сукупний дохід на кожного   члена   за  попередній  квартал  з  урахуванням  індексу зростання  цін  не  перевищував  рівня  забезпечення  прожиткового мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  установлюється законом  про  Державний  бюджет  України  для  визначення права на звільнення   від   плати   за  харчування  дитини  у  державних  і комунальних   дошкільних  навчальних  закладах.

     Плата з батьків не справляється за  харчування  дітей  у санаторних  дошкільних  навчальних  закладах  (групах) для дітей з малими  й  затухаючими   формами   туберкульозу,   у  спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей,  які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, в інших випадках, передбачених   законодавством   України   (діти-сироти   і   діти, позбавлені батьківського піклування,  які перебувають під опікою і виховуються  в  сім'ях,    діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, тощо).

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу.

 

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу та лікарями комунальної Лубенської центральної міської лікарні і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичним щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного навчального закладу належать:

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних  заходів.

 

VІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

  1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, вихователі, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, що їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
  2. Для працівників дошкільного навчального закладу за успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального і морального заохочення: відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, грошові премії, подяки, грамоти.
  3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
   1. безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
   2. захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
   3. захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
   4. здоровий спосіб життя.