[Лубенський ДНЗ №5 "Зірочка" ]

        

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Затверджений в сумі : два мільйони п'ятдесят одна тисяча п'ятсот сорок сім грн  2 051 547,00 грн.
 
  (сума словами і цифрами)
  Начальник управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради
  (посада)                      
      М.В. Костенко
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  06 лютого 2017 року    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2017 рік
25165825  Лубенський дошкільний навчальний заклад №5 "Зірочка"
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
Полтавська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011010  Дошкільна освіта)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1 787 449,00 264 098,00 2 051 547,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1 787 449,00 х 1 787 449,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 264 098,00 264 098,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 264 098,00 264 098,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 264 098,00 264 098,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х - -
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х - -
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х - -
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 Х - -
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 Х - -
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 Х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 1 787 449,00 264 098,00 2 051 547,00
Поточні видатки 2000 1 787 449,00 264 098,00 2 051 547,00
Оплата праці 2110 1 167 100,00 6 210,00 1 173 310,00
Заробітна плата 2111 1 167 100,00 6 210,00 1 173 310,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 256 760,00 1 368,00 258 128,00
Використання товарів і послуг 2200 363 584,00 256 420,00 620 004,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 6 768,00 1 800,00 8 568,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 245,00 - 245,00
Продукти харчування 2230 180 041,00 254 520,00 434 561,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 6 160,00 100,00 6 260,00
Видатки на відрядження 2250 1 030,00 - 1 030,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 169 340,00 - 169 340,00
Оплата теплопостачання 2271 110 000,00 - 110 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 10 340,00 - 10 340,00
Оплата електроенергії 2273 49 000,00 - 49 000,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 5,00 100,00 105,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     Л.І. Царинна
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     Л.І.Хоча
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
06 лютого 2017 року      
(число, місяць, рік)        
М.П.***